Tuần trước Tuần thứ 4  năm 2022
(Từ ngày:  17/01/2022 Đến ngày:  23/01/2022)
Tuần kế tiếp
Thứ/Ngày Thời gian Nội dung Địa điểm Thành phần Chuẩn bị Người chủ trì
Thứ hai
17/01/2022
Thứ ba
18/01/2022
Thứ tư
19/01/2022
Thứ năm
20/01/2022
Thứ sáu
21/01/2022
Thứ bảy
22/01/2022
Chủ nhật
23/01/2022
Thiết kế và phát triển bởi VNPT Cà Mau